Visie OLB

Waarvoor staan we…

Onze school plaatst zich binnen de scholengroep 1 binnen het groter geheel van het GO! Dit impliceert dat deze visie geschreven werd binnen de krijtlijnen van bovenstaande organen en dat deze in elk opzicht daarmee rekening dient te houden.

We zijn een school in een groene omgeving, waarbij een gezond evenwicht tussen lichaam en geest centraal staat door een gezond leerklimaat te garanderen. Op beide vestigingen vormt zich een hechte gemeenschap waar iedereen een plekje heeft en zichzelf kan zijn. Leerlingen hebben een nauwe band met elkaar en met de volwassenen op school. Een ‘hart voor iedereen, wederzijds respect, oog voor ieders talent en zorg voor elkaar’ vormen het middelpunt van het SAMEN leren en leven op onze school, wat ons maakt tot een school die in zeer grote mate aandacht heeft voor de individuele behoeften van elke leerling (zie visie op zorg).

Vanuit het pedagogisch project van het GO! nemen wij volgende waarden mee: kritische zin en zelfsturing om de eigen talenten en capaciteiten te ontwikkelen. Deze waarden staan centraal in onze visie op OLB. Wij zien elke leerling als een waardevol individu met eigen interesses en talenten. Wij zijn er van overtuigd dat die kunnen ontwikkeld worden en leggen onze focus eerder op de groeimogelijkheden dan op de beperkingen. Wij geloven dat iedereen binnen zijn ontwikkelingsmogelijkheden kan leren zijn individueel traject uit te stippelen en zich hier in zelf verantwoordelijk te voelen. Hierdoor is de leerling en zijn context (ouders, opvoeders, omgeving,…) de centrale actor. We nemen in dit traject het schoolteam, de scholengemeenschap of scholengroep, de pedagogische begeleidingsdienst het CLB, andere diensten, de inspectie en de samenleving in bredere betekenissen mee.

Wij zien onderwijsloopbaanbegeleiding:

• als een hefboom voor kansenbevordering

• als een proces binnen de levensloopontwikkeling

• als het versterken van de maatschappelijke veerkracht bij leerlingen

Om deze te realiseren bouwen we mee aan drie onderwijsloopbaancompetenties:

Zelfconceptverheldering: onze eerder ervaringsgerichte aanpak op beide vestigingen maakt dat een leerling zichzelf snel leert kennen (belangstelling, talenten, fysieke eigenschappen, noden en behoeften) om te komen tot leren.

• Horizonverruiming: Door het veelvuldig gebruik van allerlei coöperatieve werkvormen (kringen, klas overschrijdende activiteiten, projectwerking,…) trachten we de leerlingen een verantwoordelijkheidszin aan te wakkeren door het opnemen van rollen in bepaalde situaties. Door de installatie van de kinderraad geven we onze leerlingen medezeggenschap in onze school

. • Keuzebekwaamheid: In de dagdagelijkse praktijk van onze schoolwerking is het ingebed dat onze leerlingen ruimte hebben tot planning tot het realiseren van opgelegde doelen en ruimte krijgen tot het ontplooien van hun talenten. Van bij het begin ondersteunen we de leerlingen dagelijks in kritische zelfevaluatie. (zie portfolio)

Waarvoor gaan we…

De snelle maatschappelijke evolutie doet ons beseffen dat we moeilijk kunnen inschatten in welke mate de digitalisering zich zal ontwikkelen in de toekomst. Hieruit kunnen we besluiten dat we moeten inspelen op de constante evolutie/verandering van de huidige maatschappij. We zetten in op veranderingsbekwaamheid of flexibiliteit die van onze leerlingen zal verwacht worden. Aan het einde van hun schoolloopbaan willen we leerlingen laten doorstromen die wij gesterkt hebben in deze drie pijlers:

• Zelfconceptverheldering: vanuit onze maatschappelijke evolutie kunnen we met onze ervaringsgerichte aanpak nog meer inzetten tot zelfsturing. Het verwerven van deze competentie is belangrijk opdat onze leerling bewust kan reageren in keuzesituaties en veranderingen. De leerling leert hierdoor zijn eigen weg te gaan in een autonoom ondersteunende maatschappij.

• Horizonverruiming: De wereld is meer dan enkel de gemeente Kalmthout en zijn omgeving. Door leerlingen kennis te laten maken met verschillende biotopen, zetten we in op een bredere waaier van maatschappelijke kennis.

Keuzebekwaamheid: we wensen leerlingen te versterken bij het maken van keuzes in onze leeromgeving zodat zij deze competentie ontwikkelen om later aan de hand van hun eigen gevormde normen en waarden, bewust voor zichzelf, een doordachte keuze kunnen maken.