Visie basisschool GO! 3D

Situering 

De school 3D plaatst zich binnen de campus GO! Kalmthout, scholengroep 1 en binnen het groter geheel van GO! Dit impliceert dat deze visie  geschreven werd binnen de krijtlijnen van bovenstaande organen en dat deze in elk opzicht daarmee rekening dient te houden. 

Onze school is gelegen in een residentiële, groene wijk. Hier is rekening mee gehouden bij de inplanting en uitvoering van het gebouw. De infrastructuur is sterk geïmplementeerd binnen onze visie. Ook de speelplaats uit zich door een open en geïntegreerd karakter. De overkragende luifel en de groenzone die door de leerlingen participerend wordt ingericht,  vallen sterk op.

Pijlers GO!

Samen leren samenleven, een kernopdracht voor onze school. 

We werken aan...

... actief burgerschap

Deel uitmaken van een samenleving noemen we burgerschap. We brengen onze kinderen de basiswaarden van onze democratie bij: het respect (als eerste hefboom voor actief burgerschap) voor de overtuiging van anderen, de vrijheid om zelf keuzes te maken en de gelijkwaardigheid van man en vrouw. 
Participatie is het tweede belangrijke fundament van burgerschap. Inspraak op school, participeren aan de besluitvorming, ... jongeren leren zo wat het betekent verantwoordelijkheid op te nemen.

... waarden

Wederzijds respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid en betrokkenheid zijn de basiswaarden die in onze school worden aangeleerd. Wij wensen een samenlevingsschool te zijn, een verbindende school waar we allemaal samen actief deelnemen aan het schoolgebeuren als opstap naar het actief burgerschap.  

Leerplan versus product/proces

Vermits onze school 3D deel uitmaakt van GO! dient het de eindtermen en de specifieke leerplannen en ontwikkelingsdoelstellingen na te streven en te behalen. Deze zijn duidelijk uitgeschreven in horizontale en verticale leerlijnen. Daarnaast schrijft het departement een aantal leerplanoverschrijdende doelen voor die erg belangrijk zijn.

Vanuit dit standpunt vinden wij het uitzonderlijk belangrijk niet alleen op het product ( kennis en inhouden) onze activiteiten in te zetten maar evenzeer uitgebreid aandacht te schenken aan het proces. De weg  om tot resultaat te komen is minstens even waardevol. Dit impliceert dat beide aspecten voldoende evaluatietijd en waarde dienen te bekomen. Daarom voeren wij naast de klassieke inhoudsevaluatie ( puntensysteem) een parallelsysteem door nl. de brede evaluatie. Daarin komen zaken als samenwerking, doorzettingsvermogen, taakgerichtheid,…  ruim aan bod. Deze evaluatie en observatie worden in het portfolio weergegeven.  

Bij het nastreven van ieders talenten en het maximaliseren van ieders mogelijkheden dringt differentiatie op.  Binnen graadsklassen hebben kinderen meer tijd om individueel te evolueren en biedt klasoverschrijdende differentiatie tal van mogelijkheden.  Zo kan bv. tutor-werking, co-teaching een zeer sterke leerstimulans zijn voor beide partijen.  

Naast de leerprocessen is er uiteraard ruime aandacht voor creativiteit.  Wij vinden dat elk kind zijn talenten maximaal moet kunnen ontplooien.  Leerkrachten werken motiverend naar ieders sterke en minder sterke kanten en dit binnen een brede waaier van activiteiten.

Uiteraard loopt niet alles altijd zoals gepland en is er een sterk zorgbeleid nodig. Dit is een breed hiërarchisch vangnet dat optreedt bij problemen van welke aard ook. Zowel inhoudelijk als sociaal-emotioneel kan en zal er ingegrepen worden. Sturende partij kunnen zowel de leerkracht als de ouders zijn.  Wij streven een open en respectvolle communicatie na met alle betrokken partijen via het MDO. 

Verantwoording naamkeuze

De naam 3D verwijst naar Denken, Doen en Doorgroeien. De nieuw schoolgebouwen werden ook in die optiek ontworpen en uitgevoerd. Indicatief groeien er 3 bomen doorheen het dak van de school. 

Implementatie denken/doen/doorgroeien

Vermits onze school sterk inzet op een brede ontwikkeling en erg veel aandacht heeft voor zowel de processen als de producten vertalen wij dit naar ‘denken’ en ‘doen’.  Kinderen leren door een stappenplan te gebruiken en denkactiviteiten als voorbereidend werk te doen voor het uiteindelijke uitwerken van de praktische opdracht. Anderzijds kan er geëxperimenteerd worden om vervolgens besluiten te trekken. Dit is de natuurlijke stap van het concrete naar het abstracte. 

Beide denkwijzen komen ruim aan bod binnen de klas/leeractiviteiten. De leerkrachten integreren beide begrippen in hun lessen opdat de leerlingen een maximale betrokkenheid zullen hebben. Zij leren per slot van rekening het meeste door zelf actief te zijn.  Vaak wordt er vanuit een vraag– of probleemstelling gewerkt om het actief denken en participatie aan te wakkeren. De correlatie tussen  ‘denken/doen gaat veel verder dan de klassieke WO thema’s en vindt doorgang naar taal, wiskunde ...  Ook hier blijven proces en product belangrijke actoren. 

Toepassing graadsklassen

Vanuit het standpunt dat kinderen actief betrokken zijn bij het leren is de stap naar graadsklassen erg klein. Kinderen leren van elkaar en dit binnen een grotere leeftijdszone. Samenwerking en coöperatief werken  vormen belangrijke aspecten binnen dit gegeven. Daarnaast creëert dit sterk het samenhorigheidsgevoel met zowel de medeleerlingen als de leerkracht. 

Binnen elke graad beschikt de leerkracht over twee lokalen die afhankelijk van de activiteit ingevuld wordt voor een denk of doe-opdracht. Ook hier is het coöperatief karakter van de opdracht een sturende factor. Uitgaande hiervan wordt er dus veelvuldig klasoverschrijdend gewerkt, vandaar dat doorgroeien een term is die niet genegeerd kan en mag worden. Bovendien schept het werken met graadsklassen meer tijd en ruimte om de leerplandoelen per graad te behalen. Een kind kan binnen twee jaren evolueren, waarnaast het binnen het klassieke klas per klas onderwijs slechts één jaar de tijd heeft.  Het doorgroeien vinden we terug in het portfolio van onze leerlingen. Het is een weergave van hun eigen ontwikkeling. In dit portfolio worden volgende rubrieken ondergebracht: talenten, brevetten, rapport, zelfevaluatie en breed evalueren. 

Teamwerking

Onze school is een hechte gemeenschap waar iedereen een eigen plekje heeft en zichzelf kan zijn. Kinderen hebben een nauwe band met elkaar en met de volwassenen op school. Een ‘hart voor iedereen, wederzijds respect, oog voor ieders talent en zorg voor elkaar’ zijn het middelpunt van het samen leren en leven op onze school. 

Dit geldt ook voor de leerkrachten. Wij zijn een klein team dat met zich meebrengt dat we erg nauw en éénlijnig moeten samenwerken en van elkaars sterke kanten moeten uitgaan. Het is een complementair team. Binnen het team is er een gezonde mix van ervaring en nieuwe inzichten. Leren van elkaar is dus niet weg te denken uit ons werken met de kinderen. Daarnaast streven we een sterke openheid na met alle participanten maar voornamelijk met de ouders want zij zijn onze belangrijkste partner. We willen naast de formele communicatie ( rapport, briefwisseling, website, agenda, …) ook het informeel contact niet uit de weg gaan. We vinden het belangrijk dat ouders met kleine vragen of problemen bij het schoolteam terecht kunnen. Belangrijke zaken zullen bij voorkeur formeel gecommuniceerd worden, daarbij is het hiërarchische stappenplan een belangrijke leidraad. 

Tot slot

Met onze brede aanpak willen we leerlingen laten ontwikkelen tot zelfverantwoordelijke personen die over voldoende vaardigheden beschikken om mee te kunnen bewegen in onze samenleving.