Afspraken ouders - school

Wij wensen een bereikbare school te zijn. Aarzel dus niet om directie of leerkrach­ten te contacteren: wij zijn er voor jou en je kind.


‘Blijf op de hoogte’

Het infobord dat aan de verschillende poorten hangt, bevat regelmatig nieuwe info i.v.m. extra activiteiten van onszelf, onze ouderwerkgroep, of externe partners binnen onze gemeente die interessant kunnen zijn voor jezelf of je kind. 

Elke kleuter heeft een eigen bakje waar berichtjes, tekeningen en infoblaadjes meegegeven worden. Probeer dit bakje regelmatig leeg te maken. De kinderen van de lagere school krijgen briefwisseling mee in de huiswerkmap. Zorg dat je deze map regelmatig opvraagt en bekijkt. In het agenda is er ruimte tot communicatie tussen leerkracht en ouders.  Het opvolgen van brieven, mededelingen, huiswerk,… blijft de taak van de ouders. Het dagelijks nakijken van de boekentas, de agenda en/of het weekschema zal daar zeker bij helpen.


Contact met de school

Begin september is er een eerste kennisma­king met de school in de vorm van een gezamenlijke infoavond. De school/klaswerking wordt dan verduidelijkt. Ook ouders die reeds langere tijd de werking van de school kennen, worden hierop uitgenodigd. De klasleerkracht maakt graag goede afspraken bij het begin van elk schooljaar. 

Tijdens individuele ouderavonden (3x/per jaar) worden telkens de leer- en leefhouding, de vorderingen van je kind besproken. Bij het eerste oudercontact is wordt de aanwezigheid van uw kind verwacht, omdat dit een essentiële factor is van het schoolgebeuren. De andere oudercontacten gebeuren met de ouders alleen. De data worden via de basisschoolapp tijdig meegedeeld. U kan deze data ook terugvinden op de website.  Een 2-tal weken vooraf, krijgt u een brief waarmee afspraken worden vastgelegd.

Het (pre)portfolio komt 2x/per jaar naar huis ter inzage. Dit is een schriftelijk communicatiemoment waar we ook een bijdrage van de ouders verwachten, middels het schrijven van een woordje in deze kaft.   

Multidisciplinair overleg (MDO): 

Aanslepende problemen, misverstanden of moeilijk­heden van welke aard ook, worden steeds maar groter als dit niet besproken wordt. Aarzel daarom niet om met de leerkracht te overleg­gen. Doe dit echter na afspraak zodat activiteiten en toezich­ten niet verstoord worden. Tevens kunnen wij ook u uitnodigen voor dit soort overleg. U wordt hiervoor persoonlijk aangesproken of telefonisch gecontacteerd.  

Schoolsecretariaat:

Het secretariaat, o.l.v. Mevr. Inne Lauwers, Mevr. Tamara Looijestijn en Mevr. Sabina Arnouts, is dagelijks bereikbaar van 8u00 tot 16u30 op het nummer 03/666 98 35 en dit in de hoofdschool, Ganzendries 14 te Kalmthout. 

Verandering gezinstoestand, adres, telefoon:

Geef elke verandering onmiddellijk door op ons secretariaat zodat jullie ook voor ons bereikbaar blijven. 

 

Participatiemogelijkheden

In het begin van elk schooljaar of na inschrijving krijg je een lijst zodat je als ouder kan kiezen aan welke activiteit(en) je voor de klas en/of de school wil deelnemen. Bij vragen hierover kan je steeds terecht bij de klasleerkracht of voorzitter van de ouderwerkgroep. 

Op beide vestigingen is er tevens een ouderwerkgroep actief waar je steeds welkom bent als lid of met vragen/bedenkingen/ideeën. 

Voorzitter van de 4Sprong : Liesbeth Wagemans (mama van Bo en Fee)

 

Wet op de privacy

Vele ouders vragen om een klaslijst met adres en telefoongegevens voor uitnodigingen of een afspraakje te maken in de vakantie of dergelijke. Gezien de wet op de privacy mogen we dit niet zomaar meegeven. Bij het begin van elk schooljaar wordt toestemming gevraagd voor uitwisselen van gegevens met andere ouders, foto’s – video’s nemen, plaatsen van deze op website of besloten facebookpagina.