Visie freinetschool GO! De 4sprong

Onze schoolvisie vindt zijn oorsprong in 4 pijlers van goed Freinetonderwijs. Wij vertaalden deze in 4 kernwoorden: succes, samenwerken, zelfstandigheid en talenten.

Pijler 1 : Je kunt iets

Talenten

In onze groene schoolomgeving zorgen wij voor rijke leerkansen en uitdagingen in een freinetjasje. We creëren hiervoor een veilig speel- en leerklimaat. We zetten in op de talenten van onze kinderen. Ze krijgen de ruimte om vanuit hun kritische denken en handelen zichzelf te ontwikkelen. We moedigen hen aan om uitdagingen aan te gaan. Dit doen we door middel van leer- en ontdekkringen.


Pijler 2 : Je hoort erbij

Samenwerken

We zijn een warme school en werken graag samen met onze ouders. Op geregelde momenten tonen de leerlingen waarop ze trots zijn. Het is belangrijk dat kinderen kunnen leren van en met elkaar, zowel tijdens speel- en leermomenten. Op onze school kent iedereen elkaar. We houden onze school dan ook bewust kleinschalig. Van de jongste kleuter tot de oudste leerling vindt iedereen een veilig plekje. We hechten veel belang aan een open en eerlijke communicatie met onze ouders en leerlingen. Dit doen we door middel van warm en open onthaal, ouder-kindcontact, een uitgebreide schoolapp en de opbouw van een portfolio doorheen de schoolloopbaan.


Pijler 3 : Je bent tot heel wat in staat

Succes

Als school hechten we veel belang aan inspraak van onze leerlingen. Via differentiatie spelen we in op de individuele noden van het kind. Hierdoor creëren we een kader waardoor kinderen kunnen groeien als persoon en zo veel mogelijk successen kunnen ervaren binnen hun eigen mogelijkheden. Succes zien wij zowel proces- als productgericht met als leidraad onze leerplannen. Ons kwaliteitsvol onderwijs vertaalt zich niet alleen in punten maar ook in de leer- en ontwikkelingsprocessen van onze kinderen die we rapporteren via ‘ik weet’, ‘ik kan’ en ‘ik groei’.


Pijler 4 : Je hebt een eigenheid

Zelfstandigheid

Vanaf de artiesten tot de professors stimuleren we de kinderen steeds meer verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen leer- en ontwikkelingsproces. Via verscheidene freinettechnieken, zoals plannetjes en werktijd, leren de kinderen stelselmatig hun eigen taken in te plannen en uit te voeren. Hierbij worden de opdrachten uitgebreider naarmate de leerlingen ouder worden. Zo bereiden we onze kinderen voor op hun verdere loopbaan.


Tot slot geven we nog graag een quote mee die onze visie in één zin verduidelijkt:

"Creatief denken is het bospad nemen in de plaats van de snelweg."

-Loes visscher-