Visie freinetschool GO! De 4sprong

Situering

De vestiging Freinetschool de 4sprong plaatst zich binnen de campus Erasmus Kalmthout, scholengroep 1 en binnen het groter geheel van het GO! Dit impliceert dat deze visie geschreven werd binnen de krijtlijnen van bovenstaande organen en dat deze in elk opzicht daarmee rekening dient te houden. Ook de respectievelijke (school) reglementen ondersteunen deze visie.

We zijn een school in een groene omgeving, waarbij een gezond evenwicht tussen lichaam en geest centraal staat door een gezond leefklimaat te garanderen. Onze school is een hechte gemeenschap waar iedereen een eigen plekje heeft  en zichzelf kan zijn. Kinderen hebben een nauwe band met elkaar en met de volwassenen op school. Een ‘ hart voor iedereen, wederzijds respect, oog voor ieders talent en zorg voor elkaar’ vormen het middelpunt van het SAMEN leren en leven op onze school.

SAMEN leren om SAMEN te groeien, de leuze van onze school

Pijlers GO!

 We werken aan….

….Waarden

Wederzijds respect, leergierigheid, ambitie, succeservaring en zelfstandigheid zijn de basiswaarden die in onze school worden aangeleerd. Wij zijn een samenlevingsschool, een verbindende school waar we SAMEN actief deelnemen aan het schoolgebeuren. We willen onze leerlingen laten uitgroeien tot succesvolle, talentvolle personen die met respect en een gezonde dosis leergierigheid ontwikkelen tot zelfstandige personen.

…. Actief burgerschap

Deel uitmaken van een samenleving noemen we burgerschap. We brengen onze kinderen de basiswaarden van onze democratie bij: het respect ( als eerste hefboom voor actief burgerschap) voor de overtuiging van anderen, de vrijheid om zelf keuzes te maken en de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Participatie is de tweede hefboom van burgerschap. Inspraak op school, participeren aan de besluitvorming, inspraak hebben via de klassenraad, de kinderraad,… jongeren leren zo wat het betekent om verantwoordelijkheid op te nemen.

Een ‘gezond’ schoolklimaat in de 4sprong

Als school streven wij naar een gezond leefklimaat, waarin leerlingen goed kunnen SAMEN leren en alle betrokkenen partijen optimaal kunnen SAMEN werken. Onder een gezond schoolklimaat verstaan wij een klimaat waarin leerlingen en schoolmedewerkers zich prettig, veilig, aanvaard, gerespecteerd en gewaardeerd voelen, waar aandacht is voor elkaar en voor de lerende.

 

Ons ‘ gezond’ schoolklimaat omvat drie factoren:

Welbevinden en tevredenheid

Goede onderlinge relaties worden ingebed door in te zetten op een sfeer van openheid en interesse, een opbouwende manier van omgaan met elkaar. Daarnaast is een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen cruciaal om een open stimulerend klimaat op te bouwen en te onderhouden. We schenken veel aandacht aan de tevredenheid van iedereen. We creëren een plaats waar zowel leerlingen als leerkrachten graag vertoeven, waar zij zich in groep en als individu kunnen ontplooien. Er wordt gewerkt aan een beleid , waarin externen (vb. CLB) ingeschakeld kunnen worden om al dan niet preventief ( vb. pestactieplan) of remediërend op te treden. We willen de sociaal- emotionele weerbaarheid van leerlingen bevorderen, hun sociale vaardigheden en hun vermogen stimuleren om te leren omgaan met problemen en conflicten. Hierdoor ontwikkelen leerlingen zelfvertrouwen en vertrouwen in hun omgeving. Ook naar ouders en onderstaande participanten is een rechtlijnige visie m.b.t. welbevinden zeer belangrijk. Deze mensen  nemen deel aan het schoolgebeuren en dienen zich daarbij goed te voelen. Een open communicatie wordt niet uit de weg gegaan. Op regelmatige tijdstippen zijn er formele overlegmomenten, ook informele communicatie vinden wij een belangrijk instrument. De ouderwerkgroep en de kinderraad zijn essentiële onderdelen tot het welslagen van het welbevinden en tevredenheid op onze school.

Veiligheid

We stellen tot doel een veilige plaats te zijn waar iedereen zonder enige vorm van ‘gevaar’ kan vertoeven. Dit vinden wij een erg belangrijke voorwaarde om tot ‘ leren’ en ‘ontwikkelen’ te komen.

Gezondheid

Als school willen wij een plaats zijn voor alle participanten, waarin gezondheid centraal staat. Daarvoor is er vanuit het GO! een gezondheidsbeleid is uitgestippeld, waaronder wij onze acties uitspreiden. Die spitst zich toe op zowel fysieke als psychische elementen. De alom gekende uitdrukking ‘ een gezonde geest in een gezond lichaam’ is kenmerkend voor ons beleid. We trachten door inspanningen op vlak van voeding, beweging, milieueducatie en het daaraan gekoppeld afvalbeleid belangrijke krijtlijnen te trekken.

De klaspraktijk

 De visie van het schoolteam is om kwaliteitsvol onderwijs na te streven met het uitwerken van de verschillende kenmerken van de Freinetpedagogie. Hierbij is het onze hoofddoelstelling om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in de verschillende domeinen te behalen. We nemen een evenwichtige realisatie van de leerplannen, waarbij we ook de leergebiedoverschrijdende doelen in acht nemen. Daar waar het kan, worden deze gerealiseerd a.d.h.v. de freinettechnieken. Hierdoor garanderen we een vlotte horizontale en verticale samenwerking op de drie niveaus ( leerling-, leerkracht-, schoolniveau). Het welbevinden van de kinderen staat hierbij centraal.

We creëren een kindvriendelijke klasorganisatie, waarin de creativiteit en de talenten van de zowel de leerling als de leerkracht aan bod kunnen komen. Door middel van een aantrekkelijke en doelgerichte klasinrichting die ook de visuele ondersteuning in het leerproces waarborgt, komen we tegemoet aan de ‘ gezonde’ evenwichtige ontwikkeling.

Het aanbieden van nieuwe uitdagingen en het stimuleren van de juiste werkhouding voorzien we in het werken met een planbord. Hiermee zetten we in op de ontwikkeling naar leergierigheid, succeservaring en inzicht in het eigen leerproces. We hanteren hierbij het GROW principe, waarbij onze leerlingen zelf kunnen aangeven hoeveel instructie of hulp zij nodig hebben van de leerkracht. De kracht van dit principe en het inzetten op co- teaching geven meer kansen om in te zetten op binnenklasdifferentiatie en het werken op maat van de leerling. Tevens trachten we hierbij in te zetten op peer- tutoring zodat onze leerlingen de meerwaarde van samenwerken aan den lijve kunnen ondervinden. De klasleerkracht(en) hebben hierbij ook voor:

  • Het verhogen van de motivatie voor het ontwikkelen en leren bij de leerlingen d.m.v. integratie van het werken met digitale mogelijkheden van deze tijd, het werken in hoeken, gedifferentieerd werk aangepast aan de noden van de leerling, werken met verrijkings- en verbredingsmateriaal, compenserende middelen voor leerlingen met onwikkelings- en leerproblemen, het werken met een talentenkast, het regelmatig geven van feedback en individuele ondersteuning. 
  • Het verhogen van voldoende competentie tot zelfstandig werken d.m.v. plannen a.d.h.v. een planbord, werken volgens klasafspraken en regels, het werken met beloningssytemen. 
  • Het verhogen van de competenties van de kinderen om de aangeboden leerstof leergebiedoverschrijdend toe te passen door te ervaren in het handelen/ doen en uitvoeren.
  • Het aanbieden van voldoende gedifferentieerde werkvormen, in functie van de noden van de kinderen ( planmatig werk, individuele interventies, aangepaste leerstof) leidt tot het werken op maat van de leerlingen . Hiervoor voorzien we meermaals per jaar MDO , waarop de ouders worden uitgenodigd om als evenwaardige partner te participeren in dit overleg. Door deze voorgaande principes om te zetten in de praktijk is het niet meer dan logisch dat we niet meer spreken over leerjaren maar wel over leergroepen. De leerling zal ingeschaald worden in een leergroep en tijdens het MDO bekijken we of een overstap naar een hogere leergroep zich aandient.

Tot slot

 Met onze brede aanpak willen we dat leerlingen ontwikkelen tot een zelfverantwoordelijk persoon die over voldoende vaardigheden beschikt om mee te kunnen bewegen in onze steeds veranderende samenleving.